Új nyitvatartásunk: Hétfő-szerda-péntek 08.00 - 12.00-ig Kedd-csütörtök. 12.00 – 16.00-ig Köztes időpontban telefon vagyunk elérhetőek.

Adatkezelési tájékoztató

I. Általános rendelkezések

1. Tájékoztató célja és hatálya

Az adatkezelő a személyes adatok kezelésére vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezések alapján - különös tekintettel a 2011. évi CXII. törvényben (továbbiakban: Infotv.)  valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú rendeletben (továbbiakban: GDPR) foglaltakra - tájékoztatja a weboldal látogatóit (továbbiakban: érintett) az általa végzett adatkezelésekről.
Az adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében. Az adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden biztonsági, technikai és szervezési intézkedést az adatok biztonsága érdekében. Kérjük, olvassa át alaposan a jelen adatkezelési tájékoztatót.
Amennyiben a jelen adatkezelési tájékoztatóval vagy a személyes adatok kezelésével kapcsolatosan bármilyen kérdése, észrevétele lenne, vegye fel velünk a kapcsolatot.

2. Adatkezelő adatai

Adatkezelő: FERMEX Kft.
Székhely: 4033 Debrecen, Acsádi út 02244/229.hrsz.
Levelezési cím: 4033 Debrecen, Acsádi út 02244/229.hrsz.
Telephely: 2000 Szentendre, Kőzúzó utca 24.
E-mail: info@arteferro-szentendre.hu, Weboldal: www.arteferro-szentendre.hu
Telefon: +36 26 342‑632
Adószám: 12118238-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-004493, Bejegyző bíróság: Debreceni Törvényszék Cégbírósága
Képviselő: Kiss Attila Zoltán ügyvezető

3. Tájékoztató hatálya

A jelen tájékoztató a honlapon igénybe vehető szolgáltatásokkal kapcsolatos adatkezelésre vonatkozik. (különösen: kapcsolatfelvétel) Csupán azon személyes adatokat kezeljük, amelyek az adott célhoz feltétlenül szükségesek.

4. Fogalmak

Az Adatkezelési Tájékoztatóban alkalmazott kifejezéseket a GDPR, illetve az Info tv. értelmező rendelkezései szerint meghatározott fogalmak alapján kell értelmezni. 

- személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
- érintett/felhasználó: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy;
- hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
- adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
- adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
- adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
- címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e;
- harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
- adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
- adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
- szolgáltatás(ok): az adatkezelő által biztosított szolgáltatások, amelyek elérhetők a weboldalon keresztül.

5. Alapelvek

Az adatkezelő a személyes adatok kezelése során a GDPR által felsorolt alapelveket figyelembe veszi.  Az adatkezelési illetve adatfeldolgozási műveletek során az alábbi adatvédelmi alapelvek érvényesülnek:

- Célhoz kötöttség elve: A személyes adatok gyűjtése és kezelése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet.
- Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve: A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.
- Pontosság elve: A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük.
- Korlátozott tárolhatóság elve: Személyes adat tárolása csak olyan formában történhet, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.
- Adattakarékosság elve: A személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk. Személyes adat a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
- Integritás és bizalmas jelleg: A személyes adatok kezelése során megfelelő technikai vagy szervezési intézkedéseket kell alkalmazni a személyes adatok megfelelő biztonsága érdekében.
- Elszámoltathatóság elve: Az adatkezelő felelős az adatkezelési elveknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására.
Az adatkezelési elvek a teljes adatkezelési folyamatra vonatkoznak, ide értve az adatgyűjtést, a megfelelő jogalap kiválasztását, az érintettek tájékoztatását.

6. Irányadó jogszabályok

A társaság a személyes adatok kezelésére vonatkozóan figyelembe veszi különösen az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseit.

II. Érintett jogai

Az érintett személyes adatainak kezelésével kapcsolatban bármikor kérhet tájékoztatást, továbbá kérheti személyes adatainak helyesbítését, pontosítását, azok törlését, korlátozását és gyakorolhatja mindazon jogát, amelyre jogszabály feljogosítja.

A GDPR rendelkezései alapján az érintett a következő jogosultságokkal élhet:
- a hozzáférési jog (GDPR 15. cikk);
- a helyesbítés joga (GDPR 16. cikk);
- a törléshez való jog, vagyis „az elfeledtetéshez való jog” (GDPR 17. cikk)
- az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk);
- a személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség (GDPR 19. cikk);
- az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk);
- a tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk).

III. Adatkezelések részletei

A személyes adatok kezelése önkéntes hozzájáruláson, szerződésen vagy jogszabályi kötelezettségen alapul.
Az internetes oldalunk személyes adatok megadása nélkül látogatható, bizonyos funkciók esetében a szolgáltatás biztosítása érdekében szükséges lehet az érintett személyes adatainak kezelésére. Az adatszolgáltatás elmaradása miatt nem tudunk az érintettel kapcsolatba lépni, megkeresését feldolgozni, rendelését teljesíteni.
A weboldali adatkezelés célja az  igénybe vehető szolgáltatások (pl. kapcsolatfelvétel, rendelés teljesítése) nyújtásának biztosítása. Az adatkezelő kizárólag célokhoz kötötten kezeli és tárolja az érintett személyes adatait, ettől eltérő célra nem használhatja fel, harmadik személyek részére kizárólag az érintett előzetes írásbeli hozzájárulása esetén adhatja át. Bizonyos esetekben - hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás, illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja esetén - a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok tehetik kötelezővé.
A Fermex Kft. mint a jelen weboldal üzemeltetője biztosítja a Szabókapu 2010. Kft. részére az online kapcsolatfelvételt és rendelések kezelését támogató webes felületet. A Fermex Kft. és a Szabókapu Kft. mint különálló adatkezelők között adattovábbítás történik. Az adattovábbítás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja, illetve az érintett önkéntes hozzájárulása. A személyes adatok vonatkozásában a Szabókapu Kft. önálló adatkezelővé válik. A Fermex Kft. nem vesz részt a weboldalon keresztül érkező kapcsolati és rendelési folyamatokban, az érintettekkel közvetlenük a Szabókapu Kft. kerül kapcsolatba és önállóan kezeli személyes adataikat.

1. Weboldal kapcsolati űrlap

Adatkezelés célja: Az érintett elektronikus úton ajánlatot kérhet, érdeklődhet az általa kiválasztott termékekről, kapcsolatba léphet a Szabókapu Kft-vel. Az online kapcsolati űrlap elküldését követően a társaság munkatársai felveszik az érintettel a kapcsolatot. A megadott adatok egyeztetés, rendelés teljesítése és kapcsolattartás céljából szükségesek. A rendelés akkor válik véglegessé, ha telefonos egyeztetést követően a vevő e-mailben megkapja a rendelés véglegesítését.
Kezelt adatok köre: e-mail cím, egyéb az érintett által megadott adat
Adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) bek. b) szerint szerződéses jogalap
Érintettek köre: Azon érintettek, akik a weboldalon kitöltik és elküldik az űrlapot.
Adatkezelés időtartama: a cél megvalósulásáig, legfeljebb a megkereséstől számított 1 évig. 

2. Kapcsolatfelvétel

Az érintett a weboldalon elérhető email címre küldött üzenettel is felveheti az társasággal a kapcsolatot, a megküldött üzenet tartalmazhat személyes adatokat. A megadott adatok egyeztetés és kapcsolattartás céljából szükségesek.
Kezelt adatok köre: Név, e-mail cím, egyéb az érintett által megadott adat
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása
Érintettek köre: Azon személyek akik emailben felveszik a társasággal a kapcsolatot.
Adatkezelés időtartama: A cél megvalósulásáig, legfeljebb a megkereséstől számított 1 évig.
Adattárolás módja: elektronikus
Adatfeldolgozó: weboldal üzemeltető, email kiszolgáló

3. Social media használata

Az adatkezelő megjelenhet különböző social media felületeken. (különösen: Facebook, Instagram, YouTube). Az adatkezelés célja: az érintett érdeklődéséhez igazodó hirdetés megjelenítése, valamint a weboldal termékeinek, szolgáltatásairól szóló tartalmak megosztása, közösségi oldalon való kapcsolattartás.
Kezelt adatok köre: A közösségi oldalakon regisztrált felhasználó neve, profilképe.
Érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált az adott közösségi oldalon és követi a társaság közösségi oldalát, vagy felvette a kapcsolatot vele.
Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.
Adatkezelési időtartama: hozzájárulás visszavonásáig.A weboldalba beépítésre kerülhet a Facebook Pixel (képpont) kód, amely alapján a Facebook nyomon tudja követni a Facebook felhasználó tevékenységét. A Facebook Pixel segítségével célzott hirdetések indíthatók valamint mérhető a Facebook hirdetések, posztok eredményessége. További részletes tájékoztató: (https://hu-hu.facebook.com/business/help/952192354843755?helpref=faq_content)
Az adatgyűjtés és adatkezelés részleteiről az érintett az adott közösségi oldal adatvédelmi szabályzatában tájékozódhat.

4. Számlázás

Vásárlással kapcsolatosan a társaság kezeli a fizetéshez és a számlázáshoz kapcsolódó adatokat. Az adatkezelés célja a számlázás, díjak beszedése. A fogyasztói szerződés a Szabókapu Kft. és a fogyasztó között jön létre.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, valamint az adózásra, számvitelre vonatkozó jogszabályok.
Kezelt adatok köre: vevő neve/cégnév, lakcím/székhely, adószám (cég esetén), kapcsolattartásra kijelölt személy neve, és elérhetőségei.

IV. Adattovábbítás

Bizonyos megrendelések teljesítéséhez és szolgáltatások nyújtásához külső szolgáltatókat veszünk igénybe.  Az adattovábbítás az adatkezelő és valamely más természetes vagy jogi személy közötti, az érintett érdekét szolgáló szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges. Adattovábbítás esetén a harmadik fél saját nevében önálló adatkezelési szabályai szerint kezeli a személyes adatokat, melyről az adott szolgáltatók tudnak részletes felvilágosítást adni.
Az adatkezelő jogosult és köteles a rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságnak továbbítani, amelyre jogszabály vagy jogerős hatósági előírás kötelezi. Az adatkezelő jogérvényesítés (pl. felszólító levél, peres vagy egyéb eljárás) esetén átadja a szükséges személyes adatokat ügyvédi iroda részére. Harmadik országba irányuló adattovábbítás nem történik.
Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatásának biztosítása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet.

Szabókapu 2010 Kft.
Székhely: 2011 Budakalász, Széchenyi utca 47/A.
A Szabókapu 2010 Kft. a következő tevékenységeket végzi: A weboldalon beérkező megkeresések kezelése, kapcsolattartás, termék értékesítés, számlázás. 

V. Adatfeldolgozók, címzettek

Az adatkezelő a személyes adatok kezelésére harmadik személy szolgáltatásait igénybe veheti, feltéve, hogy a harmadik személy adatkezelési gyakorlata megfelel a vonatkozó jogszabályi feltételeknek. A jelen Adatvédelmi szabályzat elfogadásával érintettek kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az adatkezelő a vele szerződéses viszonyban álló szolgáltatók részére, a rendelkezésre bocsátott adatokat hozzáférhetővé tegye.
Az adatfeldolgozók az adatkezelést az adatkezelő utasításai szerint végzik, az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhatnak, a tudomásukra jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatják fel, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint kötelesek tárolni és megőrizni.

1. Tranzakciós levél szolgáltató

The Rocket Science Group LLC (Mandrill)
Székhelye: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA
Telefon: +1 (404) 806-5843 , E-mail: dpo@mailchimp.com
Adatvédelmi nyilatkozata: https://mailchimp.com/legal/privacy
Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Rendszerüzenetek küldése, visszaigazoló levél küldése a felhasználónak. pl. vásárlás, kapcsolatfelvétel visszaigazolása, sikertelen fizetés
Kezelt adatok köre: Név, email, ID (egyedi azonosító), source
Az Amazon és a Mailchimp szolgáltatók regisztrált tagja az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok között létrejött Safe Harbor egyezménynek, melynek értelmében a Safe Harborhoz csatlakozó, regisztrált szervezetek irányába továbbítható személyes adat.

2. IT szolgáltató

Az adatkezelő a kezelésében lévő egyes adatokat a vele szerződött IT szolgáltató által biztosított tárhelyen tárolja. A szolgáltató ellátja a weboldal karbantartását is az adatkezelő utasításai szerint, egyéb adatkezelési műveleteket nem végez.
Cég adatai: PW Studio Kft. - székhely: 4032 Debrecen, Nyék utca 97. I/7. elérhetőség: info@pwstudio.hu

VI. Adatbiztonság

Az adatkezelő megtesz minden biztonsági intézkedést, hogy védje a személyes adatokat a jogosulatlan hozzáféréstől.  Az adatkezelő számítástechnikai rendszerei és egyéb adatmegőrzési helyei telephelyén, valamint saját illetve bérelt szerverein találhatók meg.
Az adatkezelő az adatokat alapvetően elektronikus formában tárolja. Az elektronikus úton tárolt adatok esetében az adatkezelő gondoskodik a jogosulatlan hozzáférés elleni védelemről, a papír alapú dokumentumokat zárható szekrényben, biztonságos helyiségben tárolja. Az adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedéseket tesz, mely elősegíti az adatkezelés biztonságának védelmét, és az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
A kezelt személyes adatokhoz kizárólag azok a személyek férnek hozzá, akiknek feladatuk ellátásukhoz az adat megismerése elengedhetetlen, ezen személyek kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezelhetik a személyes adatokat.
Fizikai vagy műszaki incidens esetén a szerver szolgáltató rendszeresen készülő mentés segítségével biztosítja a weboldal adatainak rendelkezésre állását és visszaállítását.

VII. Cookie (süti) tájékoztató

A cookie-k célja a weboldalak felhasználói élményének javítása, személyre szóló szolgáltatás biztosítása, illetve az oldal látogatottsági adatainak mérése, megfelelő színvonalú működtetése. A technológia segíti a látogató navigációját, beállításainak tárolását, felhasználásra kerülhetnek online tranzakciók biztosításához.  A cookie egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájl, amit a weboldal látogatása során a szerver küld a felhasználó számítógépére. A sütik általában nem tartalmaznak személyes információkat, segítségével nem azonosítható a felhasználó.
A felhasználó a számítógépén megtilthatja a Cookie-k használatát illetve törölheti őket. (Böngészőtől függően: Beállítások vagy Opciók felületen) A böngészők általában alapértelmezett módon engedélyezik a sütik elhelyezését.
Megkülönböztethetjük a sütiket érvényességi idő szerint. Vannak cookie-k amik csak a böngésző bezárásáig (ideiglenes cookie), vagy az adott feladat elvégzéséig élnek. Bizonyos cookie-k a munkameneten túl is tárolódnak a felhasználó számítógépén (állandó cookie). Ezeket a látogató bármikor törölheti.
A belső cookie-k által gyűjtött információkat csak az adott weboldal tudja feldolgozni és hasznosítani. Egy weboldal külső szolgáltatásokat is igénybe vehet, amelyek szintén használnak saját cookie-kat. Ezeket hívjuk harmadik féltől származó cookie-knak.
Egyes oldalainkon külső szolgáltatók, például a YouTube, a Facebook tartalmait is szerepeltetjük.
Az EU Adatvédelmi Munkacsoport véleménye alapján az érintetteket tájékoztatni kell az érintetteket a hozzájárulást nem igénylő sütik alkalmazása esetében.
Az adatkezelő weboldalán alkalmazott cookie-k által gyűjtött személyes adatokhoz adatfeldolgozóként hozzáfér a weboldalt karbantartó IT szolgáltató.
A külső szolgáltatók szintén sütiket kezelhetnek céljaik megvalósítása érdekében. Ezen sütik kezeléséről a szolgáltatók, mint adatkezelők weboldalán kaphat bővebb tájékoztatást. 

Alkalmazott cookie-k típusa és céljai szerint

1. A weboldal működéséhez elengedhetetlenül szükséges cookie-k

Az elengedhetetlen cookie-k a weboldal használatához, funkcióinak működéséhez szükségesek, személyes adatnak minősülő információt nem gyűjtenek. Ezek letiltása esetén a weboldal illetve annak egyes részei nem megfelelően vagy egyáltalán nem lesznek elérhetőek.
Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján az adatkezelő jogos érdeke
Érvényességi idejük a cél eléréséhez szükséges és arányos mértékben, a minimálisan szükséges ideig, az adott látogatás időtartamára terjed ki, a sütik a munkamenet végén vagy a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek.

Cookie neve Jogalap Szolgáltató Célja, típusa Időtartam
ci_session Jogos érdek adatkezelő Weboldal működésének biztosítása. (Belső munkameneti cookie) 2 óra
cookie-confirm Hozzájárulás adatkezelő Elfogadta-e a cookie szabályzatot. (Belső munkameneti cookie) 30 nap

2. Statisztikai cookie-k

A statisztikai cookie-k segítségével megérthetjük, hogy a felhasználó hogyan használja a weboldalt. A látogatókról összesítve és névtelenül tárolják az adatokat. A társaság a weboldal látogatottsági és egyéb web analitikai adatainak független mérésére és auditálására a Google Analytics alkalmazást használja - Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043). Az analitika a konverziók követésére is vonatkozik.
Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére ment, melynek célja a felhasználó által látogatott weboldal használatának elemzése, értékelése, a jelentések biztosítása a weboldal üzemeltetőjének, valamint a weboldal használattal kapcsolatos további szolgáltatások teljesítése.
A felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak.
A Google Analytics keretein belül a felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem kapcsolja össze a Google más adataival.  Az anonim Google Analytics  sütik kikapcsolásához egy kiegészítőt (Google Analytics plug-in) lehet telepíteni a böngészőbe, mely megakadályozza, hogy a weboldal a felhasználóról információkat küldjön a Google Analytics-nek.
A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az érintett részére (elérhetőség: www.google.com/analytics).
Amennyiben az érintett nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, a böngésző beállításaiban blokkolhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy a weboldal nem minden funkciója lesz használható. (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

Cookie neve Jogalap Szolgáltató Célja, típusa Időtartam
Google Analytics Hozzájárulás Google Statisztika 2 év
Facebook pixel Hozzájárulás Facebook Statisztika, remarketing szolgáltatás 90 nap

3. Marketing cookie-k

A reklám cookie-k részletes információkat gyűjtenek a felhasználó böngészési szokásairól, információkat küldenek más internetes oldalaknak, hogy azok személyre szabott reklámot biztosíthassanak a felhasználónak. Ezekhez a felhasználó beleegyezése szükséges. E külső szolgáltatásokra az adatkezelőnek nincs befolyása.
Amennyiben az adatkezelő a „Google Ads” nevű online reklámprogramot használja, igénybe veheti a Google konverziókövető szolgáltatását, ezáltal konverziós statisztika segítségével kiértékelheti kampányai eredményességét, látogatottsági adatait. A társaság olyan információkhoz nem juthat hozzá, mellyel a felhasználót azonosítani lehetne. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).
Amikor felhasználó a weboldalt Google-hirdetés útján éri el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Minden Google Ads ügyfél másik cookie-t kap. Ezeknek a cookiek-nak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a felhasználó nem is azonosítható általuk.
Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezt követően nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.
További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata itt érhető el: www.google.de/policies/privacy/
A weboldalon  Facebook Pixel-t használunk, mind hirdetésre, mind pedig látogatottsági adatokra vonatkozóan.
Bővebb információ a Google és a Facebook adatvédelmi irányelveiről a következő elérhetőségeken olvasható: http://www.google.com/privacy.html és https://www.facebook.com/about/privacy/ 

Cookie neve Jogalap Szolgáltató Célja, típusa Időtartam
Google Ads konverziós kód, remarketing kód, Google Analytics kód Hozzájárulás Google Releváns hirdetések megjelenítése, azonosító létrehozása és tárolása sütitől függőe: 90 napig, 18 hónapig vagy 2 évig
Facebook konerziós kód, remarketing kód Hozzájárulás Facebook Releváns hirdetések megjelenítése, azonosító létrehozása és tárolása sütitől függőe: 90 napig, 18 hónapig vagy 2 évig

4. Funkciónális cookie-k
Ezeknek a cookie-knak az a célja, hogy a weboldalon személyre szabottabb felhasználói élményt lehessen biztosítani. (pl. nyelvválasztás, korábban megtekintett termékek) Ha a felhasználó nem engedélyezi az ilyen cookie-k használatát, lehetséges, hogy ezek a szolgáltatások nem fognak megfelelően működni.

Sütik beállítása, letiltása

A cookie beállítások bármikor megváltoztathatók a weboldal cookie beállításaiban valamint az alkalmazott böngészőben. A böngészők egy része alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ez a beállítás is megváltoztatható. 

Gyorslinkek: Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer

VIII. Jogorvoslat

Amennyiben az érintettnek az adatkezeléssel kapcsolatban panasza merül fel, először javasoljuk az adatkezelőnél megtenni. Az adatkezelő a panaszt 30 napon belül kivizsgálja és megválaszolja.
Amennyiben az érintett panaszát továbbra is fenntartja az adatkezelő sérelmezett adatkezelésével kapcsolatban, úgy jogosult panasszal élni a felügyelő hatóságnál, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH).
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Elérhetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu
Az érintett – választása szerint – bírósági úton is érvényesítheti igényét. A per az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, mely eljárás illetékmentes és a bíróság soron kívül jár el.

IX. Adatvédelmi incidens

Adatvédelmi incidens a személyes adatokkal kapcsolatos biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt, vagy más módon az adott személy által kezelt személyes adatok véletlen, vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. 
Adatvédelmi incidens esetén az adatkezelő a GDPR szabályaival összhangban jár el. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az érintett természetes személyek jogaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintetteket az adatvédelmi incidensről tényéről és a tervezett intézkedésekről.
Amennyiben úgy véli, hogy a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban adatvédelmi incidens történt, kérjük, hogy vegye fel velünk a kapcsolatot emailben. Minden bejelentést kivizsgálunk és megtesszük a szükséges lépéseket.

X. Záró rendelkezések

Az adatkezelő célja, hogy tevékenysége során megfeleljen a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, ezért a jelen tájékoztató módosítása a jogszabályok illetve az adatvédelmi gyakorlat változása esetén szükségessé válhat. Az adatkezelő fenntartja a jogot a jelen tájékoztató bármikori egyoldalúan módosítására, az érintettek egyidejű tájékoztatásával. A tájékoztatás a honlapon történő közzététellel, illetve a változás jellegétől függően az érintettek közvetlen emailben történő értesítésével valósul meg. Amennyiben az adatkezelési tájékoztató módosításából kifolyólag az adatkezelés részletei is megváltoznak, az adatkezelő külön kéri az érintettek hozzájárulását.

Az adatkezelő a személyes adatok kezelése során profilalkotást nem végez.

Az adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetőek a weboldalon.
A jelen szabályzatban nem meghatározott kérdésekben a GDPR, illetve az általa megengedett esetekben, kisegítő jelleggel az Infotv. szabályai az irányadó.